Wstęp  

Opis inwestycji  

Plany mieszkań  

Galeria  

Dokumenty  

Kontakt  


  Aktualizacja: 12.10.2023r.


          Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzciance informuje, że w III kwartale bieżącego roku zamierza rozpocząć realizację ostatniego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Matejki 3E w Trzciance.

          Informujemy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Fabrycznej został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Trzcianki w dniu 09.06.2022r. (Uchwała nr XLIX/521/22).Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej plan miejscowy przewiduje:
  1. sytuowanie budynku lub budynków mieszkalnych wielorodzinnych, obiektów małej architektury i zieleni, dróg wewnętrznych i parkingów, budowli infrastruktury technicznej oraz innych budowli związanych z wyznaczoną funkcją terenu;
  2. możliwość lokalizacji usług o powierzchni nie większej niż 50 % parteru budynku (I kondygnacji nadziemnej); usługi w szczególności: handel, gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, biura i itp.;
  3. minimalną i maksymalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej od 0,7 do 1,2;
  4. minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej;
  5. wysokość budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o której mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, do 12,5 m, III kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
  6. dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego - stromy o symetrycznym układzie połaci dachowych (względem kalenicy) dwu lub wielospadowy, o nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 20°;
  7. pokrycie dachów stromych dachówką lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze naturalnej czerwonej cegły ceramicznej;
  8. poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych wielorodzinnych nie wyższy niż 1,0 m nad terenem;
  9. obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych lub garażowych, w ilości nie mniejszej niż jedno miejsce postojowe lub garażowe na jedno mieszkanie oraz 1 miejsce postojowe na 100,0 m² powierzchni użytkowej usług (o ile usługi zostaną zrealizowane w parterze budynku), sytuowanie miejsc postojowych na wyznaczonym terenie MW.


-+-     NIP: 763-000-33-92     -+-     REGON: 000488875     -+-     KRS: 0000154590     -+-
  ©2007-2024 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance WebDesign: BloodMan  

jakach@smtvsat.pl polach@semtel.pl soccer@ttukst.pl techli@zmaza.com povera@trzcianka.eu echach@trzcianka.org stlali@trzcianka.eu.org excela@trzcianka.one.pl sklacz@bloodman.one.pl vincit@amiscena.org cyscie@kraku.pl putcie@npp.com.pl