Foto - Galeria

Pływalnie które odwiedziliśmy:Kaczory:


Wałcz:


Złotów:


Kaczory:


Wałcz:


Złotów:

        Na początek trochę historii.

Zapewne niewiele osób wie, a pewnie jeszcze mniej pamięta, że pierwsze zorganizowane działania na rzecz budowy krytej pływalni zostały podjęte już w 2006r. Wówczas powołano Społeczny Komitet Budowy Pływalni w Trzciance, którego pierwsze posiedzenie odbyło się 17.08.2006r.

        W skład komitetu weszli:
 • Pan Krzysztof Czarnecki – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Wiesław Maszewski – Starosta Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego,
 • Pan Tadeusz Mańczak – Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego,
 • Pan Marek Kupś – Burmistrz Trzcianki,
 • Jacek Oświecimski – Z-ca Burmistrza Trzcianki,
 • Pan Paweł Kolendowicz i Pan Andrzej Cija – Radni Rady Miejskiej Trzcianki.

        Na wniosek komitetu budowa pływalni została ujęta w obowiązującym aktualnie Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2015r. (Uchwała Rady Miejskiej Trzcianki Nr XIV/71/07 z dnia 27.09.2009r). Zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2008-2015 lokalizacja pływalni została wyznaczona w rejonie Gimnazjum nr 1 w Trzciance. Niestety z uwagi na rozbieżności pomiędzy Burmistrzem Trzcianki a Radą Miejską Trzcianki nie doszło do realizacji tego zadania, choć przygotowano koncepcję kompleksu sportowego „Trzcianka – Sport Arena” i jego wizualizację.

        Tak to miało wyglądać:
        Obecnie zachęceni zaproszeniem Pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki do wnoszenia uwag i propozycji do przygotowanego przez niego projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023 wnosimy o wpisanie do tego planu inwestycji polegającej na budowie krytej pływalni do realizacji w latach 2016-2018 czyli jeszcze w trakcie trwania obecnej kadencji.

        Już w dniu 31.03.2015r., w następstwie spotkania pomiędzy radnymi Rady Miejskiej Trzcianki z członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni, skierowaliśmy pismo do Pana Edwarda Joachimiaka Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, w którym wnieśliśmy o zapisanie w tworzonym planie różnych inwestycji między innymi krytej pływalni:        W międzyczasie, w odpowiedzi na pismo Pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki skierowane do naszej Spółdzielni...        ...w dniu 03.06.2015r., ponownie wyraziliśmy poparcie dla idei budowy krytej pływalni składając propozycję współpracy:        W oparciu o zaprezentowany projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023, w dniu 28.09.2015r., ponownie skierowaliśmy pismo do Pana Edwarda Joachimiaka Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki, w którym w sposób merytoryczny uzasadniliśmy konieczność realizacji krytej pływalni, wskazaliśmy możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz podaliśmy warunki konieczne jakie należy spełnić aby środki te otrzymać.        Jako rezultat naszej korespondencji otrzymaliśmy do wiadomości informację, że nasze pismo z dnia 28.09.2015r., zostało skierowane do przewodniczących czterech z pięciu komisji działających przy Radzie Miejskiej Trzcianki:        Wcześniejsza korespondencja pozostała bez odzewu.        W celu rozwiania wszelkich wątpliwości poniżej zaprezentujemy naszą analizę i informacje, które udało nam się zgromadzić.

          KOSZT BUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI  

        Dużo mówi się o koszcie budowy nie przytaczając żadnych konkretnych danych. Według naszego rozeznania przewidywany koszt budowy krytej pływalni na miarę potrzeb naszego miasta i gminy to od 10 do 12 milionów złotych, a zgodnie z założeniami przyjętymi w Uchwale nr 170/2015 z dnia 27.01.2015r., według Zarządu Województwa Wielkopolskiego standardowy koszt budowy takiego obiektu wynosi 9 milionów złotych.

        Źródła finansowania:
 • środki własne Gminy Trzcianka,
 • środki zewnętrzne.
        Zgodnie z Uchwałą nr 170/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.01.2015r., w sprawie określenia warunków obejmujących zasady, priorytety oraz kryteria konieczne do opracowania „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolski na lata 2015 – 2018” oraz ogłoszenia naboru wniosków w tym zakresie warunkiem bezwzględnym prowadzenia skutecznej działalności zmierzającej do pozyskania środków finansowych z zewnątrz jest umieszczenie zadania „budowa pływalni” w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2023.

        Budowa pływalni została określona jako zadanie priorytetowe na terenie powiatów nie posiadających tego typu obiektów, a maksymalna wysokość kwoty dofinansowania może wynieść do 3 milionów złotych:

źródło: www.umww.pl/departamenty_departament-sportu-i-turystyki_program-rozwoju-bazy-obiektow-sportowych-wojewodztwa-wielkopolskiego


          KOSZT EKSPLOATACJI I UTRZYMANIA KRYTEJ PŁYWALNI  

        Podobnie jak w przypadku kosztu budowy pływalni pada wiele informacji nie popartych rzetelną wiedzą dotyczącą kosztu eksploatacji i utrzymania takiego obiektu.

        Na przykładzie obiektu w Złotowie informujemy, że roczny koszt eksploatacji i utrzymania zamyka się kwotą około 1,1 miliona złotych. Roczny dochód z działalności własnej wynosi około 800 tysięcy złotych. Roczna wysokości środków własnych miasta Złotów w budżecie miasta, konieczna do zapewnienia funkcjonowania obiektu wynosi około 300 tysięcy złotych. Z uzyskanych informacji wynika że miasto Złotów, nigdy w ciągu 10 lat funkcjonowania pływalni, nie dopłaciło do jej utrzymania kwoty większej niż 300 tysięcy złotych.

        Prawdą jest natomiast, że roczny koszt eksploatacji i utrzymania pływalni zawsze będzie przekraczał wysokość uzyskiwanych dochodów z działalności własnej i będzie generował deficyt, który będzie musiał być pokrywany także i w przypadku naszej pływalni z budżetu miejskiego. Instytucje tego typu nigdy nie przynoszą zysków, ale instytucje takie powinny funkcjonować dla dobra naszych mieszkańców także w naszej gminie tak jak funkcjonują inne obiekty: muzea, biblioteki, domy kultury, sale widowiskowo – sportowe. Koszty funkcjonowania tych jednostek pokrywane są w całości ze środków własnych gminy czyli z naszych podatków przy zerowym wpływie do budżetu z działalności własnej.

        Tylko dla przykładu podajemy roczne koszty eksploatacji i utrzymania:
 • Muzeum im. W. Stachowiaka w Trzciance: 624 tysiące złotych,
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzcianka im. K.Iłłakowiczówny: 1 milion 190 tysięcy złotych,
 • Trzcianecki Dom Kultury: 769 tysięcy złotych,
 • MDK Hala Sportowo-Widowiskowa: 473 tysiące złotych
  (z czego koszty Gminy Trzcianka 233 tysiące złotych, koszty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 240 tysięcy złotych)

 • Dla kontrastu - Pływalnia: 300 tysięcy złotych !!!

CZY NASZĄ GMINĘ STAĆ NA WYBUDOWANIE I UTRZYMANIE PŁYWALNI

        Uważamy, że tak i to jeszcze w tej kadencji, tym bardziej że środki finansowe pochodzące z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego pozostają do wykorzystania w latach 2015 – 2018.

        Jednak warunkiem podstawowym, ażeby z nich w ogóle skorzystać jest wpisanie tego zadania do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023, co byłoby kontynuacją wcześniej podjętych działań i decyzji, a także konsekwencją sprawowania władzy wykonawczej – budowa krytej pływalni była i jest wpisana w obowiązującym nadal Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2008-2015:

źródło: www.trzcianka.pl/news/spotkanie-ws-wieloletniego-planu-inwestycyjnego-–-czekamy-na-opinie


Co więcej budowa krytej pływalni była także zapisana
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2007
przyjętym Uchwałą nr XIII/104/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 30.09.2003r:

www.bip.trzcianka.pl/trzciankam/bip/dane-z-poprzednich-kadencji/wpi-2004-2007.html


        Porównajmy dla przykładu podstawowe wielkości miasta Złotów i miasta i gminy Trzcianka (takie porównanie wynika z faktu, że ośrodki te są tak ukształtowane i w takiej formie działają jako jednostki samorządu terytorialnego):

MIASTO ZŁOTÓWMIASTO I GMINA TRZCIANKA
Liczba ludności~ 18 tys~ 23 tys
Budżet~ 47 mln~ 73 mln

        Idea podniesiona przez Pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki dotyczący konieczności sfinansowania kosztu eksploatacji i utrzymania krytej pływalni poprzez podniesienie wszystkich podatków o 6% w skali roku tj. ponad 1 mln zł oraz rekompensata wyższych obciążeń podatkowych w formie pewnej liczby bezpłatnych biletów dla mieszkańców gminy i podmiotów gospodarczych prowadzących tutaj swą działalność jest propozycją idącą w złym kierunku, która odstrasza i zniechęca do pomysłu. Polityka biletowa, ulgi dla dzieci i młodzieży, uczniów i studentów, bonifikaty dla dużych przedsiębiorstw, które w ramach polityki socjalnej wykupią karnety dla swoich pracowników – jak najbardziej tak. Są to jednak typowe działania, za które będzie odpowiadał menedżer krytej pływalni realizujący cele wyznaczone przez właściciela krytej pływalni – Gminę Trzcianka.

        Cenny biletów, jakie obowiązują w obiektach, które osobiście odwiedziliśmy, każdy może sprawdzić klikając w poniższe odnośniki:         Nie są to kwoty astronomiczne! A z tego co nam wiadomo, niezmiernie dużo osób z naszego miasta i gminy korzysta z tego rodzaju spędzania wolnego czasu wydatkując środki finansowe w ościennych powiatach. Szkoda, że nie mogą tego zrobić w swoim mieście.

        Minimalny czas pracy pływalni to 12 godzin na dobę, w przypadku pływalni w Złotowie to nawet 16 godzin. Codziennie korzystają z nich dziesiątki użytkowników. Dobra oferta, przyjazny personel, prężny menedżer mogą zapewnić wpływy z funkcjonowania obiektu, które zminimalizują kwotę jaką miasto będzie musiało zapewnić w budżecie.

        Zdajemy sobie sprawę ze skali potrzeb inwestycyjnych w naszym mieście i gminie i konieczności wyboru jaki musi dokonać burmistrz oraz radni Rady Miejskiej Trzcianki. Apelujemy jednak aby wyborów takich dokonywać w oparciu o merytoryczne przesłanki.

        Wszystkie komitety wyborcze w jeszcze trwającej kampanii podnosiły konieczność wsłuchiwania się w głos każdego obywatela. Robił to Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Premier, kandydatka na Premiera, Posłowie oraz kandydaci na Posłów. Ufamy, że na fali ogólnopolskiej kampanii głos lokalnej społeczności usłyszy Pan Burmistrz oraz Panie i Panowie Radni Rady Miejskiej Trzcianki, i znajdzie on swoje odzwierciedlenie w ostatecznym kształcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023.

        Jesteśmy przekonani że profesjonalnie przygotowania analizy inwestycji pod względem kosztów i przychodów, analiza SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia), a także zbadanie preferencji mieszkańców naszej gminy, w oparciu o gromadzone obecnie podpisy na listach popierających budowę pływalni nie pozostawią żadnych wątpliwości co do konieczności realizacji krytej pływalni.


  A TAK TO MOŻE WYGLĄDAĆ OBECNIE  


Preferowany typ basenu dla Trzcianki to TYP L MINIAQUAPARK
Jednocześnie zachęcamy wszystkich entuzjastów budowy takiego obiektu w Trzciance do głosowanie w ankietach popierających budowę krytej pływalni - np. tutaj
lub oddanie swego głosu w ankietach zbieranych przez Stowarzyszenie Baza PCT.
Twój głos też się liczy!
O propozycji budowy basenu informowała też nasza trzcianecka kablówka - TVL Trzcianka:Telewizja Lokalna Trzcianka, w dniu 27.11.2015r. (piątek) organizuje
debatę z udziałem publiczności. Debata będzie miała miejsce o godz. 17:oo
w sali kinowej SMLW na os. Słowackiego 24. Tematem będzie BASEN (pływalnia).

Liczymy na dużą frekwencję i prosimy wszystkich sympatyków budowy takiego obiektu
o przybycie - zarówno tych starszych jak i młodych - głównie dla nich będzie ten basen!


  ©2007-2015 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzciance